DE ACTUALITATE

Se primesc dosarele pentru tichetele de grădiniță!

În perioada 01.03.2016 – 30.04.2016 va derula activitatea de înregistrare a dosarelor de acordare a stimulentelor educaţionale sub forma tichetelor sociale, conform Normelor de aplicare  a Legii nr. 248/2015  privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familiile defavorizate, pentru anul şcolar 2015-2016.

Stimulentul educaţional sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar, se acordă familiilor ce au copii cu vârsta cuprinsă între 3 si 6 ani care frecventează gradiniţa, cu un venit mai mic de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie. Solicitările se depun la sediul Primăriei Municipiului Craiova, B-dul Oltenia,  bl.65A1, parter, de luni până joi între orele 800-1400 .

Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt:

-cerere şi declaraţie pe proprie răspundere – se completează de către părinti, reprezentanţii legali ai copilului sau după caz de către persoana care a fost desemnată de părinţi pentru întreţinerea copilului pe perioada absenţei lor, conform art.104 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia este standard şi este pusă la dispoziţie de către Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială la momentul solicitării.

-dovada înscrierii la grădiniţă;

-livret de familie;

-certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie);

-certificat căsătorie părinţi (original şi copie);

-hotărâre judecătorească  de încredinţare, încuviinţare a adopţiei (original şi copie);

-dispoziţia conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului;

-hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

-hotărârea  judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

-hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

-după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

-acte de identitate: BI/CI, a părinţilor/reprezentant legal (original şi copie);

-certificat naştere sau cartea de identitate ale celorlalţi membrii ai familiei (original şi copie);

-certificat de deces părinte (unde este cazul ) – (copie şi original);

-acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor;

-în cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi parte ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.

Pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, cererea tip care este însoţită numai de dovada înscrierii la grădiniţă se va depune la sediul Primariei Municipiului Craiova  situat pe B-dul Oltenia, bl. 65 A1, parter, iar pentru beneficiarii  prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea tip însoţită numai de dovada înscrierii la grădiniţă, se depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova  din str. Mitropolit Firmilian nr.14.

Conform normelor metodologice, pentru anul şcolar 2015 – 2016, prezenţa se va nota începând cu data de 15 februarie 2016, respectiv începutul semestrului II.

Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie – iunie, sub rezerva îndeplinirii condiţiei de prezenţă – mai mult de 15 zile calendaristice, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

Formularele/declaraţiile pe propria răspundere necesare acordării stimulentului  pot fi accesate şi de pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova.

Pentru relaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la numerele de telefon : 0251/587220, 0251/510082, 0351/451680.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: primariacraiova.ro

 

%d blogeri au apreciat: