Connect with us

Regional

Ședința Consiliului Local al municipiului Craiova

Published

on

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 23 aprilie 2019, ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

-Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova, pe anul 2018.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2019.

-Proiect de hotărârea privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2018.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2019.

-Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., din data de 10.05.2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Craiova, pentru anul 2019.

-Proiect de hotărârea privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2018.

-Proiect de hotărârea privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de dezvoltare şi/sau completare a sistemului de înştiinţare-alarmare al municipiului Craiova”.

-Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi din data de 02.05.2019.

-Proiect de hotărâre  privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor privind activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

-Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu operatorul regional S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii”.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Drumul Corneşului”.

-Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova, bd. Oltenia, nr. 1 B, bl. T2, sc. 4, ap. 3 și str. Potelu, nr. 164, bl. R1, sc. 1, ap. 8.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr. 1B, bl. T2, sc. 2, ap. 20.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr. 1C, bl. T3, sc. 2, ap. 5

-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.10.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr. 1C, bl. T3, sc. 1, ap. 1.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr. 1B, bl. T2, sc. 5, ap. 12.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.3.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr. 1C, bl. T3, sc. 2, ap. 11.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr. 1B, bl. T2, sc. 4, ap.14.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr. 1B, bl. T2, sc. 5, ap. 8.

-Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spațiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, aflat în administrarea Liceului Teoretic „Tudor Arghezi”, situat în municipiul Craiova, str. Bucovina, nr. 5.

-Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea sumei lunare de plată pentru imobilul „Centru Recuperare Luncă”, situat în municipiul Craiova, b-dul Ilie Balaci, nr. 86. 

-Proiect de hotărâre privind solicitarea, către Guvernul României, de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

-Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunului „WC Public-Patria”, situat în municipiul Craiova, str. România Muncitoare.

-Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri şi spaţii ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

-Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 38104/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Cabinet Medical dr. Şotropa-Covătaru S.R.L.

-Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ilie Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ilie Rodica.

-Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 183/2005 având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, bd. Oltenia, zona bl. 151-152.

-Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului  privat al  municipiului Craiova.

-Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 541/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu  program prelungit Căsuţa cu Poveşti”.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățamânt din municipiul Craiova-Grădinița cu  program prelungit Căsuța cu Povești”.

-Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 540/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu  program prelungit Curcubeul Copilariei”.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Gradinița cu  program prelungit Curcubeul Copilariei”.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelarea unui teren și introducerea parțială în intravilan, în vederea construirii unei locuințe, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str. Gârlești, nr. 83 și Tarlaua 91, Parcela 26.

-Raport privind deplasarea Primarului Municipiului Craiova în Italia, Napoli, în perioada 09.-10.04.2019.

Întrebări şi interpelări.

Continue Reading

ULTIMA ORĂ

LIKE US

ASCULTĂ PE TELEFON

%d blogeri au apreciat: