Connect with us

Regional

Ultimele zile pentru depunerea cererilor pentru ajutorul de motorină

Cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente

Published

on

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, până la data de 31 ianuarie 2017 inclusiv, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2016, adică trimestrul IV al anului 2016.
Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare pentru anul 2016 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în trimestrul respectiv, precum și documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente: situația centralizatoare a cantităților de motorină achiziționate și utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din ordin; documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare; adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare; adeverință în original de la Direcția pentru agricultură județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente: situația centralizatoare a cantităților de motorină achiziționate și utilizate aferentă perioadei pentru care solicita acordarea ajutorului de stat prin rambursare; copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medical împuternicit de libera practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente; copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Pentru sectorul îmbunătățiri funciare, cererile de plată se depun însoțite de urmă­toarele documente: situația centralizatoare a cantităților de motorină achiziționate, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare; copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 din ordin; copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar; situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat; copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împu­ternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /repre­zentantul legal și este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.