Connect with us

National

Regulamentul școlilor din România a fost schimbat. Ce pățesc elevii care copiază la examene

Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat pe Facebook modificarea regulamentului…

Published

on

Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat pe Facebook modificarea regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

 

Astfel, conform unui comunicat al ministerului Educației, efectuarea serviciului pe școală de către elevi, interzicerea participării la cursuri și sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității vor fi interzise de-acum încolo.

Noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) a fost aprobat pe 8 ianuarie de către ministrul Educației, Liviu Pop.

Iată câteva dintre aceste modifcări:

– În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, alte situații excepționale, cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată

– Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare și să încurajeze acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului și viața intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate

– Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unității de învățământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient

– Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini orgabizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsrurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului, etc.

– Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la forma cu frecvență încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la această vârstă și care au depășit cu mai mult de trei ani vârsta clasei își pot continua studiile la cerere și la forma de învățământ cu frecvență, cursuri serale sau la forma cu frecvență redusă.

– Părintele, tutorele sau suținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului în perioada învățământului obligatoriu este sancționat, conform legislației în vigoare cu amendă cuprinsă între 100 de lei și 1000 de lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.

– Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, minimum o dată pe lună să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezența ppărintelui, tutorelui sau suținătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului/învățătoarei/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte cu nume, dată, semnătură.

– Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea și/sau gestionarea fondurilor.

– În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile. Prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență. pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

– În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ sau altele asemenea.

Sursa: Pro TV

ULTIMA ORĂ

LIKE US

ASCULTĂ PE TELEFON