Connect with us

Regional

Ajutor de minimis pentru agricultura ecologică

Published

on

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că s-a publicat în Monitorul Oficial, Hotărârea de Guvern nr. 219 din 29.04.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 864/2014 referitoare la schema de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică”.
Cererile de solicitare pentru această schemă de minimis se pot depune până în data de 05 iulie 2015, inclusiv.
Beneficiarii sunt întreprinderile care deţin exploataţii vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumiţi în continuare beneficiari, respectiv producătorii agricoli persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ori întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.
Ajutorul de minimis se acordă beneficiarilor care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate în anul de cerere 2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au depus cerere de ajutor în anul 2013 pentru exploataţiile cuprinse între:
a) 0,30 ha şi 5 ha inclusiv;
b) 5,1 ha şi 20 ha inclusiv
Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă potrivit prezentei hotărâri este următorul:
a) 1.180 lei/exploataţie pentru exploataţiile cuprinse între 0,30 ha şi 5 ha inclusiv;
b) 845 lei/exploataţie pentru exploataţiile cuprinse între 5,1 ha şi 20 ha inclusiv.
Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
De asemenea, fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi care intră sub incidenţa definiţiei prevăzute la art. 3 lit.
c) nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata oricăror 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii completează şi depun cererea pentru ajutorul de minimis în agricultură, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza teritorială unde se află exploataţia însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a titularului, al/a administratorului sau al/a împuternicitului;
b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
c) copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului;
d) copii de pe fişele de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
f) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste următoarele:
(i) nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi certificare;
(ii) beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;
g) copie de pe certificatul de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare, sau copie de pe atestatul de producător emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, după caz, pentru producătorii agricoli persoane fizice.
Pentru mai multe informaţii poate fi consultat site-ul A.P.I.A., www.apia.org.ro, unde se află modelul de cerere şi instrucţiunile de completare, ghidul solicitantului şi toate formularele necesare.